top of page

Alueiden elinvoimasta pidettävä huolta

Kes­kus­ta­nuor­ten liit­to­ko­kouk­ses­sa Sa­von­lin­nas­sa huo­les­tut­ta­van mo­nen nuo­ren suus­ta kan­tau­tui huo­li omas­ta ko­ti­seu­dus­taan. Ti­lan­ne kun­nis­sa on nyt erit­täin va­ka­va.

Kes­kus­ta­nuor­ten liit­to­ko­kouk­ses­sa hy­väk­sy­tys­sä ta­voi­te­oh­jel­mas­sa yk­si ta­voit­teis­tam­me on alu­ei­den elin­voi­mas­ta huo­leh­ti­mi­nen.

Alu­ei­den pi­tää voi­da eri­kois­tua ja me­nes­tyä omil­la vah­vuuk­sil­laan, ja lii­ken­neyh­teyk­sien pi­tää toi­mia hy­vin myös lii­ke­toi­min­nan tar­pei­siin. Ha­lu­am­me ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sen Suo­men, jos­sa jouk­ko­lii­ken­tees­tä ja älyk­kääs­tä kut­su­lii­ken­tees­tä vä­hin­tään toi­nen, mie­lel­lään mo­lem­mat ovat ai­dos­ti kaik­kien saa­ta­vil­la.

Pa­nos­tuk­set rai­de­lii­ken­tee­seen on vält­tä­mät­tö­myys. Myös tei­den kun­nos­sa­pi­to ta­kaa yrit­tä­jyy­den kau­pun­ki­kes­kus­ten ul­ko­puo­lel­la. Joka puo­lel­la Suo­mea tu­lee ol­la mah­dol­li­suus yrit­tää. Tiet sekä rai­teet on saa­ta­va kun­toon!


VAL­TI­ON TYÖ­PAIK­KO­JA tu­lee si­joit­taa ta­sa­puo­li­ses­ti ym­pä­ri Suo­mea alu­een osaa­mi­nen huo­mi­oi­den. 

It­se­näi­set, elin­voi­mai­set ja ta­lou­del­li­ses­ti ta­sa­pai­nos­sa elä­vät kun­nat ovat Suo­men kul­ma­ki­vi. Vah­vat maa­kun­nat ovat alu­ei­den elin­voi­man tae.

Kes­kus­tan ol­les­sa hal­li­tu­kes­sa kun­ta­ta­lou­den nä­ky­mät ei­vät sai­si näyt­tää näin su­rul­li­sil­ta. Noin kak­si kol­ma­so­saa kun­nis­ta teki ne­ga­tii­vi­sen tu­lok­sen vii­me vuon­na. Kun­nat ja kun­ta­yh­ty­mät ot­ti­vat lai­naa li­sää lä­hes mil­jar­din.

Kun­tien ta­lous heik­ke­ni pää­o­sin sik­si et­tä toi­min­ta­me­not kas­voi­vat mut­ta esi­mer­kik­si ve­ro­tu­lot ja val­ti­o­no­suu­det vä­he­ni­vät.

Kun­tien ra­hoi­tus on tur­vat­ta­va ja vel­voit­tei­ta vä­hen­net­tä­vä. Kun­tia ei tule erik­seen pai­nos­taa kun­ta­lii­tok­siin.


OLEN PIT­KÄÄN tun­te­nut epä­var­muut­ta sii­tä, mi­ten kun­nat voi­vat taa­ta kaik­ki val­ti­on tu­le­vai­suu­des­sa aset­ta­mat vaa­ti­muk­set.

Kun­ta­ta­lout­ta ko­et­te­lee nyt mie­les­tä­ni eri­tyi­ses­ti vä­es­tö­ra­ken­teen muu­tos, so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen kas­va­vat me­not, tyh­jik­si jää­vät tai ho­me­kiin­teis­töt ja kes­kit­tä­mi­nen.

Sen si­jaan, et­tä kun­nil­ta odo­te­taan jat­ku­vas­ti li­sää pal­ve­lui­ta, oli­si syy­tä miet­tiä mi­ten jo ole­mas­sa ole­vat pal­ve­lut taa­taan, kun nyt­kin jo teh­dään nii­den eteen har­ti­a­voi­min töi­tä.

On­nek­si kun­ta­lii­ton en­na­kol­lis­ten val­ti­o­no­suus­las­kel­mien (14.10.2019) mu­kaan kun­tien val­ti­o­no­suu­det kas­va­vat 610 mil­joo­naa eu­roa eli 7,1% vuo­des­ta 2019 vuo­teen 2020. Kun­ta­lii­ton mu­kaan myös val­ti­o­no­suus­kom­pen­saa­tio eli ve­ro­me­ne­tys­ten kom­pen­saa­tio mak­se­taan vie­lä tänä vuon­na. Nämä toi­met ovat kä­de­no­jen­nus hal­li­tuk­sel­ta.


MUT­TA MIK­SI kun­ta­ta­lous on ku­ral­la? Syi­tä on var­mas­ti mo­nia, mut­ta hel­po­tus­ta asi­aan ei luo val­ti­on uu­det vel­voit­teet kun­nil­le.

Toi­von hal­li­tuk­sel­ta ulos­tu­lo­ja ja te­ko­ja kun­tien tu­ek­si. Kes­kus­tan on pi­det­tä­vä huo­li sii­tä, et­tä maa­kun­nis­sa kun­tien ta­lous al­kaa hel­pot­tu­maan. Nämä kär­vis­te­le­vät kun­nat ovat mei­dän ydi­na­lu­et­tam­me. Au­te­taan omi­am­me.

9 katselukertaa0 kommenttia

コメント


bottom of page